Năng lực

Nguồn nhân lực

35

Kỹ sư

15

Kế toán

10

Thực tập sinh

5

Kiến trúc sư